Felhasználói viselkedési szabályzat, "Házirend"

A Házirend az Általános szerződési feltételek mellékleteként, annak elfogadásával kötelező érvénnyel bír a www.eropolis.hu weboldal minden felhasználójára. A Házirendre való hivatkozás minden esetben az Általános szerződési feltételekre is vonatkozik. A Házirend szövege az Általános szerződési feltételekből kiemelve is olvasható, de a kiemelt szöveg mindenben megegyezik az Általános szerződési feltételek mellékleteként olvasható szöveggel.

Eropolis felhasználóinak viselkedését szabályozó feltételrendszer, azaz a "HÁZIREND" minden felhasználó részére kötelező érvényű rendelkezéseket tartalmaz, ezért azok esetleges figyelmen kívül hagyása vagy megsértése szankciót vonhat maga után.

A felhasználó, a fent hivatkozott szabályzat tartalmának, maradéktalan elfogadására és betartására a regisztrációs űrlap kitöltése során, azzal egyidejűleg tett -büntetőjogi felelőssége tudatában- feltétlen elfogadó nyilatkozatot.

A felhasználó által megvalósított, bármely működési szabályzat ellenes magatartás során, az arra való hivatkozás, – amely szerint a felhasználó a szabályzat tartalmát nem ismeri, illetőleg azzal nem ért egyet, – nem releváns, azaz, nem mentesítő körülmény, az esetlegesen alkalmazandó szankció érvényesítése során.

A felhasználónak jogában áll Eropolis szolgáltatásait (partnerkereső hirdetés megjelentetése, elektronikus levelezés Eropolis többi felhasználójával, részvétel a közösségi szolgáltatásokban) a házirendnek megfelelően használni.

Tilos a felhasználói felületen, vagy a fórum, blog, chat használata során bármely olyan szöveg, kifejezés, hirdetés megjelenítése, használata, amelynek tartalma -vagy valamely kitétele- a jelenleg hatályos magyar jogszabályokban  szabályozott bármely törvényi rendelkezésbe ütközik, vagy annak megsértésére lehetőséget ad.

Ezen felhasználók (vagy a jogszabályba ütköző tartalom) minden előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal (moderálásra) törlésre kerülnek.

Eropolis felhasználói által megvalósított magatartások során a jog, illetve e szabályzatban foglalt tartalom betartását, így a rendeltetésszerű s jogszerű felhasználói joggyakorlást Eropolis "moderátorai" és választott "bírói", valamint a szolgáltató alkalmazottai, munkavállalói "alapítók" ellenőrzik.

A felhasználó köteles a moderátorok, illetve a bírók által történő, s az esetleges rendeltetés-ellenes joggyakorlására történő figyelmeztetés alapján a kifogásolt magatartását azonnali hatállyal megszüntetni, illetve az általa közzétett, a házirendet sértő adatokat eltávolítani vagy megváltoztatni, ellenkező esetben a moderátorok, illetve a bírók vele szemben az alábbi szankciókkal léphetnek fel:

 • írásbeli figyelmeztetés elektronikus levél útján;
 • felhasználói jogosultságok megvonása adatmódosításig, mely esetben a felhasználó jogosultságait visszakapja, miután megváltoztatta a házirendet sértő adatait;
 • felhasználói jogosultságok megvonása 24 órára, mely esetben a felhasználó jogosultságait a kiszabástól számított 24 óra múlva automatikusan visszakapja;
 • felhasználói jogosultságok megvonása 1 hétre, mely esetben a felhasználó jogosultságait a kiszabástól számított 1 hét elteltével automatikusan visszakapja;
 • felhasználói jogosultságok megvonása a büntetés visszavonásáig, mely esetben a felhasználó jogosultságait automatikusan nem kapja vissza, azokat egy bírónak, moderátornak, alapítónak kell újra engedélyezni;
 • felhasználói jogosultságok részleges vagy teljes megvonása, a felhasználó hitelességének ellenőrzéséig, a hitelesség ellenőrzése elektronikus úton, elektronikus levélben vagy telefonon, rövid szöveges üzenet formájában történhet;
 • felhasználó végleges letiltása és/vagy törlése Eropolis rendszeréből.
 • Felhasználó regisztrációs adatainak és hálózati jellemzőinek blokkolása abból a célból, hogy ne tudjon új regisztrációt elvégezni. Erre az adatvédelmi szabályzat értelmében kizárólag a szolgáltató képviseletében annak titoktartási kötelezettséget vállalt alkalmazottainak és alvállalkozónak van joga.

Az a felhasználó, akinek a jogosultságait megvonták, jogosult a bírókkal, illetve moderátorokkal, valamint a szolgáltatóval elektronikus levelezést folytatni, illetve adatait módosítani. Nem jogosult a felhasználói jogok gyakorlásának megvonásával büntetett felhasználó kártérítésre még abban az esetben sem, ha fizetett szolgáltatásokat vesz igénybe, szabályszegő magatartásának következményeivel, jelen dokumentum ismeretében tisztában van. A fizetett szolgáltatások igénybevétele nem jelent felmentést a szabályok betartása alól.

 1. A felhasználó tudomással bír arról, hogy Eropolisban szigorúan tilos 18 éven aluliaknak tartózkodni, vagy őket keresni!
  A megadott 18 éves korhatárra vonatkozó kikötés ugyan szigorúbb, mint a jelenleg hatályos magyar jogszabályok szerint az önálló szexuális tevékenység gyakorlására vonatkozó korhatár, Eropolis azonban olyan Internetes szolgáltatást kíván nyújtani, amelyet (adott esetben a hirdetések tartalmára való tekintettel is) kizárólag csak azok a személyek vehetnek igénybe, akik 18. életévüket betöltötték, és önállóan, minden kényszer és fenyegetés nélkül, szabad akaratukból, cselekvőképességük birtokában kívánják szexuális tevékenységüket gyakorolni, s ahhoz partnert keresni.
 2. A felhasználó köteles Eropolis által nyújtott bármilyen felhasználói jogosultságát rendeltetésszerűen, mások személyiség-jogaira történő különös figyelem mellett, annak betartásával gyakorolni.
  Az a felhasználó, aki jogait bírói, illetve moderátori figyelmeztetés ellenére is továbbra is rendeltetés-ellenesen illetve jogellenesen gyakorolja, moderálásra kerülhet.
 3. Minden felhasználó köteles a valóságnak megfelelő adatokat, tényeket, körülményeket feltüntetni a felhasználói felületén, annak tudomásul vételével, hogy azok az adatok, amelyek személye beazonosítására esetlegesen alkalmasak lennének, az oldal működtetői által a hatályos jogszabályok (Az adatvédelemről) szigorú betartása mellett, titkosan vannak kezelve.
  A felhasználó által szándékosan nyilvánosságra hozott adatok, körülmények, tények tekintetében Eropolis működtetői minden felelősséget elhárítanak.
  Tilos Eropolis bármely más felhasználók számára nyilvánosan látható oldalán, vagy szolgáltatásában bármilyen külső, Eropolistól független elektronikus elérhetőséget megadni.
  Az olyan felhasználó, aki a tilalom ellenére ezt mégis megteszi, a tiltott tartalom eltávolítására kötelezhető, továbbá ha azt még nem tette meg hitelesítésre kötelezhető.
 4. A felhasználó tudomással bír arról, hogy az általa a regisztráció során megadott, valamint a részéről nyilvánosságra hozott adatok tekintetében büntetőjogi felelősség terheli, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak vagy azok feltüntetése más személyhez fűződő jogokat veszélyeztetnek, vagy sértenek, különös tekintettel pl. a felhasználó által megadott telefonszámra, e-mail címre, névre, lakcímre.
  A felhasználó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy saját személyéhez kötött telefonszámát csak Eropolisnak megadott telefonszámra küldött SMS-el történt hitelesítés után, kizárólag a "nyilvános vágyak" rovatban, s ott is csak a rendszer által automatikusan megjelentetett módon hozhatja nyilvánosságra.
  Az olyan felhasználó, aki a telefonszámot (nem a fenti bekezdés szerinti módon), vagy e-mail címet nevet, lakcímet hoz nyilvánosságra bármely más felhasználók számára nyilvánosan látható módon, ezen adatok eltávolítására kötelezhető, továbbá ha azt még nem tette meg hitelesítésre kötelezhető.
 5. A felhasználó adatlapjához kizárólag csak olyan képi, hang- ill. mozgóképi anyagot jogosult feltölteni, amelyek őt ábrázolják, illetve az ő személyéhez kötődnek. Ez alól a szabály alól csak az ún. Nonfiguratív, illetve animációs jellegű "bélyegképek" képezhetnek kivételt. A felhasználó a videochat szolgáltatásban nem hozhat nyilvánosságra rögzített hang- ill. mozgóképi anyagot, csak és kizárólag saját webkamera képének és mikrofon hangjának azonnali, élő nyilvánosságra hozására jogosult.
  A felhasználó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy amennyiben más személy képi vagy hanganyagát sajátjaként tünteti fel, azzal személyhez fűződő jogokat, illetve adott esetben szerzői jogokat sért, amely magatartása miatt kizárólag őt terheli mind a polgári jogi, mind a büntető jogi felelősség.
  Amennyiben egy felhasználó felismerhető arcot, képmást ábrázoló képet hoz nyilvánosságra bármely más felhasználók számára nyilvánosan látható módon, ha azt még nem tette meg hitelesítésre kötelezhető, függetlenül attól, hogy a kép magát a felhasználót, vagy valaki mást ábrázol.
 6. Tilos egy felhasználói lapon (hirdetésen) bármilyen nemű (hetero-, bi- vagy homoszexuális) kapcsolatban egymáshoz tartozó személyeknek együttes partnerkereső hirdetést elhelyeznie.
  Tekintettel arra, hogy a szexualitás gyakorlása minden cselekvőképes személy szuverén joga, ezért abban az esetben, ha egy felhasználó bármilyen nemű, de már meglévő partnerével kíván szexuális életük során, közösen, más harmadik személyt/személyeket, illetve párt keresni, azt kizárólag úgy teheti meg, hogy mindketten, egy-egy, a nemi identitásuknak megfelelő jellegű, valós tartalmú felhasználói lapot regisztrálnak, s az így létrejött, külön-külön is létező személyes adatlapjukat a "párként jelölöm meg" funkcióval összekapcsolva jelzik minden más, harmadik személy irányában, hogy ők "párként" keresnek partnert/partnereket.
 7. Egy személy kizárólag egy felhasználónevet, s az ahhoz tartozó felhasználói felületet birtokolhat, s használhat Eropolisban.
  Amennyiben egy személy több felhasználónévvel és ahhoz kapcsolt felhasználói felülettel (akár eltérő, akár hasonló jellegű tartalommal) rendelkezik Eroplisban, s azokat a moderációs figyelmeztetést követően haladéktalanul, nem szünteti meg, illetve csökkenti le egyre, akkor minden további külön figyelmeztetés nélkül az összes felhasználó-felülete törlésre kerülhet. Az egynél több felhasználói felületre vonatkozó törlési kényszer felfüggeszthető azokra a felhasználói adatlapokra, melyek "örömpolgári" státuszúak, ha a státusz megszűnik, ezeket is haladéktalanul törölni kell.
  Annak megállapítása érdekében, hogy egy személy egynél több felhasználónevet, s ahhoz tartozó felhasználói felületet birtokol, bármely felhasználó, ha azt még nem tette meg hitelesítésre kötelezhető.
 8. A 7. ponthoz szorosan kapcsolódóan, tilos egy felhasználónevet, illetve az ahhoz kapcsolódó felhasználói felületet egynél több személynek használni.
  Eropolis lehetőség nyújt az ún. "örömpolgári" státusz megszerzésére. Az "örömpolgári" státuszú személyek számára a rendszer több felhasználói opciót biztosit.
  A fenti opciók közé tartozik pl. a saját külön chat szoba, blog, fórum téma, csoport létrehozásának, lehetősége is.
  A csoport szervezője és vezetője kizárólag csak örömpolgár lehet. Az általa létrehozott csoporthoz kapcsolódó minden személynek külön regisztrációval és felhasználói felülettel kell rendelkeznie.
 9. Tilos a felhasználó adatalapján bármilyen jellegű, Eropolison kívüli más weboldal feltüntetése, megjelölése, illetve arra történő utalás.
  Kivételt képez, ezen tilalmon belül, a fórumon és blogon való kommunikáció során történő, kizárólag az ott folyó aktuális témához megjelölt weboldal címe, amely weboldalon található tartalom úgymond "link"-szerűen vagy beépüléssel (embed) kapcsolódhat a fórumon, illetve blogon írtakhoz. Minden más esetben történő weboldalra vonatkozó megjelölés moderálásra kerül.
  Eropolis minden regisztrált tagja személyéhez köthető, személyes regisztrációval rendelkezik. Tilos személyes regisztrációként feltüntetni bármilyen termék vagy szolgáltatás népszerűsítését, felajánlását, ez alól csak a 10. pontban meghatározott "üzletszerűen végzett partnerkeresés" jelenthet kivételt. Egyéb termék vagy szolgáltatás népszerűsítésére, felajánlására kizárólag az örömpolgároknak nyújtott csoport szolgáltatás keretein belül van lehetőség.
  Tilos termék vagy szolgáltatás felajánlása kéretlen üzenet formájában. Kéretlen üzenetnek minősül minden olyan Eropolison történő kapcsolatfelvétel, amely a címzett előzetes engedélye (csoporthoz tartozás, előzetes egyeztetés, kifejezett és bizonyítható akaratnyilvánítás) nélkül terméket vagy szolgáltatást kínál fel, akár levél, chat-, fórum-, blog üzenet formájában.
  Kizárólag a rendszer üzemeltetőjével kötött előzetes megállapodás alapján, ellenérték fejében, van lehetőség Eropolison belül bármilyen jellegű termék népszerűsítésére utaló szöveg megjeleníttetésére.
  Minden más esetben az ilyen jellegű és tartalmú szöveg azonnali hatállyal törlésre kerül.
  Ez az általános tilalom nem vonatkozik az ún. fizetett banner-hirdetések tartalmára és elhelyezésére, mely megjelentetésére kizárólag az oldal működtetőivel történő előzetes megállapodás után  van lehetőség.
 10. Eropolisban, korlátozott körülmények között, de lehetőség van az ún. üzletszerűen végzett, erotikus munkavégzésre utaló tartalmú partnerkeresésnek, valamint üzletszerűen nyújtott masszázstevékenységnek.
  Az ilyen tartalmú felhasználó felületek megjelenítésére azonban kizárólag csak Eropolis "Türelmi zóna" megjelölésű negyedében van lehetőség.
  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2010. évi CLXXXV. törvény 203 § 20.) pontja alapján kereskedelmi közleménynek, azaz reklámnak minősül fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében közzétett és meghirdetett minden fajta, jellegű szolgáltatás közvetlen, vagy közvetett népszerűsítése.
  Az 2008. évi XLVIII. törvény 9. § (2) bek. alapján tilos közzétenni a szexuális szolgáltatás reklámját. A fentiek értelmében a "Türelmi zónán" belül is szigorúan tilos az erotikus munkavégzésre utaló partnerkereső hirdetésekben a felhasználó által az általa nyújtandó szexuális szolgáltatás árának vagy ellenértékének bármilyen módon történő feltüntetése. Amennyiben a hirdetés a jogszabállyal ellentétben ár vagy ellenérték megjelölést tartalmaz akkor, azon felhasználó regisztrációs lapja minden előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal (moderálásra) törlésre kerülhet.
  Tilos a "Türelmi zóna" negyedén kívül bármely más negyedben az üzletszerűen végzett szexuális szolgáltatásra irányuló tartalmú, vagy kifejezésű felhasználói lap létrehozása, valamint szigorúan tilos, még e negyedben belül is, a szexuális szolgáltatás elvégeztetése céljából személyek keresése, s részükre bármilyen jellegű üzleti ajánlat megtétele.
  Azok a személyek, akik a "Türelmi zóna" elnevezésű negyedben, üzletszerűen végzett, erotikus partnerkeresést folytatnak, korlátozottan vehetik igénybe Eropolis szolgáltatásait,  kizárólag meghatározott chat szobákat vehetnek igénybe.
  A "Türelmi zóna" elnevezésű negyedből más negyedbe történő áthelyezésre csak akkor van lehetőség, ha a felhasználónak van legalább 10 bizalom pontja, módosításkor 10 bizalom pont levonásra kerül.
  Minden személy, aki a "Türelmi zóna" elnevezésű negyedben jeleníti meg személyes adatlapját, ha azt nem tette még meg hitelesítésre kötelezett.
 11. Eropolisban a nemi identitás általános megjelölésére a felhasználónak születéskori nemét kell megadnia, ha jelenlegi (választott, el nem ismert vagy választott és elismert) identitása ettől eltér, transzneműnek jelölheti magát. ha a felhasználó elsődleges nemi identitásként nem a születéskor megállapított nemét adja meg, felhasználói adatlapja  (moderálásra) törlésre kerülhet. A regisztrációnál megadott elsődleges nem módosítására csak akkor van lehetőség, ha a felhasználónak van legalább 10 bizalom pontja, módosításkor 10 bizalom pont levonásra kerül.
  A születési nemtől eltérő elsődleges nemi identitás megadására kizárólag akkor van lehetőség, ha a felhasználó adatlapjának megjelenési helyéül Eropolis transzneműeknek szánt negyedét a "Transzneműek negyedét" választja.

Az oldal által a felhasználók részére biztosított jogok és lehetőségek -amennyiben azok, a felhasználók részéről, jog- illetve szabályszerűen- kerülnek gyakorlásra, remélhetőleg mindenkinek (személyiségi jogainak maximális védelmével, anonimitása megőrzése mellett) kizárólag pozitív élményeket, és sikeres, eredményes partnerkapcsolatot hoznak majd Eropolisban. Az oldal létrehozói, illetve üzemeltetői ennek céljából s reményében alkották meg a fenti szabályzatot.

Az intézkedésekkel szemben panaszt benyújtani a következő e-mail címen lehet: info@eropolis.hu

Általános szerződési feltételek

Fizetett szolgáltatások "Örömpolgárság"

Közösségi érték a „Bizalom index” pont

Hitelesítés

Bírák választása

Segítség Pároknak

 

 

Beköltöznél Eropolisba?
Elfelejtetted a jelszavad?
Információ
A felhasználói élmény biztosításához Eropolis cookie-kat használ.
Tudj meg többet.     Rendben, elfogadom.